ผู้สำเร็จการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม พ.ศ.2562 (GFMIS)

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร “เทคนิคการบัญชีภาครัฐและการปฏิบัติงานบันทึกรายการบัญชี ในระบบ GFMIS

สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ”  รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม พ.ศ.2562   ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว

เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น