หลักสูตร “การสั่งใช้บุคคลภายนอกปฏิบัติราชการ การเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม สำหรับอาสาสมัครผู้บริบาลอสม. / อปพร. หรือบุคคลภายนอกและบุคคลภายในท้องถิ่น การเบิกจ่ายค่ารับรองและเลี้ยงรับรอง พร้อมการตั้งงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ การตั้งงบเงินอุดหนุนและการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย” รุ่นที่ 1 – 7

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

หลักสูตร “การสั่งใช้บุคคลภายนอกปฏิบัติราชการ การเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม สำหรับอาสาสมัครผู้บริบาลอสม. / อปพร. หรือบุคคลภายนอกและบุคคลภายในท้องถิ่น การเบิกจ่ายค่ารับรองและเลี้ยงรับรอง พร้อมการตั้งงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ การตั้งงบเงินอุดหนุนและการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย” รุ่นที่ 1 – 7

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 – 27 ตุลาคม พ.ศ.2562

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 6 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ณ โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ. อุดรธานี

รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม พ.ศ. 2563

ณ โรงแรมสบายโฮเทล อ.เมือง จ.นครราชสีมา

รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม พ.ศ. 2563

ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

 

ใส่ความเห็น