ผู้สำเร็จการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน พ.ศ.2562

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร “สาระสำคัญและปัญหา อุปสรรคของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐและการสาธิตการปฏิบัติงานบนระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) วิธีเจาะจง วิธี e-market วิธี e-bidding

การร่างสัญญาและการบริหารสัญญาในระบบ e-GP” รุ่นที่ 5

ระหว่างวันที่ 14 – 15  กันยายน พ.ศ.2562   ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว

เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ


ใส่ความเห็น