หลักสูตร “ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยระบบคำนวณราคากลางอิเล็กทรอนิกส์” รุ่นที่ 1 – 3

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

หลักสูตร “ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยระบบคำนวณราคากลางอิเล็กทรอนิกส์” รุ่นที่ 1 – 3

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม พ.ศ.2562

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม พ.ศ.2562

ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม พ.ศ.2563

ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

 

ใส่ความเห็น