ผู้สำเร็จการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร “วิธีปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ

เฉพาะของพัสดุและการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และการคำนวณราคากลางที่เกี่ยวกับ

การจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 

ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค จ.ตรัง

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว

เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ

ใส่ความเห็น