ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรมวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการจัดซื้อจัดจ้าง และเทคนิคการบริหารพัสดุ

การตรวจรับพัสดุและการดำเนินตามกฎหมายว่าด้วยความผิดทางละเมิดของ

เจ้าหน้าที่กรณีศึกษา การรับผิดทางละเมิด 

รุ่นที่  1 ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  

ณ โรงแรมธาราแกนด์ รังสิต     

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ใส่ความเห็น