ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรมวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 (การจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายใหม่ รุ่น 3)

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายใหม่ที่ถูกฟ้องศาลปกครองมากที่สุด

พร้อมกรณีศึกษาคดีเกิดขึ้นจริงกับแนวทางการป้องกันข้อผิดพลาด

ของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจรับพัสดุ การบริหารสัญญา  และกำหนดราคากลาง

และการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างและที่มิใช่งานก่อสร้าง”

รุ่นที่  3 ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  

ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ จ.สงขลา  

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ใส่ความเห็น