ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรมวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 (เทคนิควิธีการประเมินภาษีและการคิดคำนวณภาษี รุ่น 3)

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “เทคนิควิธีการประเมินภาษีและการคิดคำนวณภาษี (เชิงปฏิบัติการ)

ภายใต้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ พระราชกฤษฎีกา 

กฎกระทรวง  ประกาศ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง”

รุ่นที่  3 ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  

ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ จ.สงขลา  

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

 

ใส่ความเห็น