ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรมวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 (เบิกจ่ายเงินจากคลัง 1)

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “เทคนิคกระบวนการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ”

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 – 30  พฤศจิกายน พ.ศ.2562  

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุ่งเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ใส่ความเห็น