ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรมวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 (สาธิต e-GP 1 )

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตรหลักสูตร “การสาธิตการปฏิบัติงานบนระบบจัดซื้อจัดจ่างภาครัฐ

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)พร้อมเทคนิคการจัดทำขอบเขตของงาน(TOR) การจัดทำราคากลาง

ของทางราชการและหน้าที่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 – 30  พฤศจิกายน พ.ศ.2562  

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุ่งเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ใส่ความเห็น