ผู้สำเร็จการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร “วิธีปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ของพัสดุและการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และการคำนวณราคากลาง

ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                  รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 28 – 30  พฤศจิกายน พ.ศ.2562                   

ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์ จ.พิษณุโลก

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว

เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ

ใส่ความเห็น