ผู้สำเร็จการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 (เบิกจ่ายเงิน รุ่น 1 )

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร “เทคนิคกระบวนการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ”

                  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 – 30  พฤศจิกายน พ.ศ.2562                   

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว

เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ

   

ใส่ความเห็น