ผู้สำเร็จการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 (สาธิต e-GP รุ่น 1 )

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร “การสาธิตการปฏิบัติงานบนระบบจัดซื้อจัดจ่างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

พร้อมเทคนิคการจัดทำขอบเขตของงาน(TOR) การจัดทำราคากลางของทางราชการ

และหน้าที่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”

                  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 – 30  พฤศจิกายน พ.ศ.2562                   

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว

เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ

ใส่ความเห็น