ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรมวันที่ 20 – 21 ก.พ. 2563 (เพิ่มพูนความรู้ TOR 1)

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) หรือรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการที่ดีเพื่อป้องกันปัญหาการทักท้วงจาก

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2563

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ  

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

 

ใส่ความเห็น