ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรมวันที่ 22 – 23 ก.พ. 2563 (สาธิตบนระบบจัดซื้อจัดจ้าง 2)

ประกาศรายนามผู้เข้าอบรม

หลักสูตร “การสาธิตการปฏิบัติงานบนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)พร้อมเทคนิคการจัดทำขอบเขตของงาน(TOR) การจัดทำ

ราคากลางของทางราชการและหน้าที่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2563

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ใส่ความเห็น