ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรมวันที่ 22 – 23 ก.พ. 2563 (จัดทำงบประมาณ 2)

ประกาศรายนามผู้เข้าอบรม

หลักสูตร “เทคนิคกระบวนการจัดทำงบประมาณ การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ

และการรายงานติดตามประเมินผลงบประมาณ ตามหลักกฎหมาย ระเบียบ

หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องและกรณีศึกษา”

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2563

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ใส่ความเห็น