ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรมวันที่ 13 – 15 มี.ค. 2563 (หลักสูตร ราคากลาง รุ่นที่ 6)

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการคำนวณราคากลาง

งานก่อสร้างของทางราชการด้วยระบบคำนวณราคากลางอิเล็กทรอนิกส์ ”

รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม  2563

ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น 

 

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

 

ใส่ความเห็น