ผู้สำเร็จการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 12 – 13 มีนาคม พ.ศ.2563 (เสริมสร้างความรู้ปปท. รุ่น 2)

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร “เสริมสร้างความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ซึ่งขึ้นอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ท. และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

ด้านพัสดุการเงินการคลัง ผู้บริหารและที่เกี่ยวข้องพร้อมกรณีศึกษา”

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 12 – 13 มีนาคม พ.ศ.2563

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว

เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ

 

 

ใส่ความเห็น