ผู้สำเร็จการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 12 – 13 มีนาคม พ.ศ.2563 (บริหารสัญญา รุ่น 2)

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร “ข้อควรระวังในการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อป้องกัน

ไม่ให้เกิดปัญหาการอุทธรณ์หรือร้องเรียน”

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 – 15 มีนาคม พ.ศ.2563

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว

เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ

 

ใส่ความเห็น