ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรมวันที่ 21 – 22 มี.ค.63

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “วินัยการเงินการคลังและการบัญชีภาครัฐ” รุ่น 2

ระหว่างวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2563  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

 

ใส่ความเห็น