ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรมวันที่ 16 – 17 ก.ค. 63 (เพิ่มพูนความรู้เชิงปฏิบัติงาน รุ่นที่ 3)

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “เพิ่มพูนความรู้เชิงปฏิบัติงานในการทำสัญญาการบริหารสัญญา

และการตรวจรับพัสดุภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” รุ่น 3

ระหว่างวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ณ ห้องกรุงธน ชั้น 3 โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

 

ใส่ความเห็น