ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรมวันที่ 18 – 19 ก.ค. 63 (แนวทางการจัดทำรายงาน รุ่นที่ 4)

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

 หลักสูตร “แนวทางการจัดทำรายงานผลการพิจารณาและเอกสาร

เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วย

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ” รุ่น 4

ระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ณ ห้องบงกชรัตน์ A ชั้น 2 โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

 

ใส่ความเห็น