ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรมวันที่ 23 – 24 ก.ค. 63 (วิเคราะห์ความเสี่ยง รุ่นที่ 3)

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน

และประโยชน์ส่วนร่วม การทำบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน การตรวจสอบความผิดของ

เจ้าหน้าที่และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” รุ่น 3

ระหว่างวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

 

ใส่ความเห็น