ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรมวันที่ 1 – 2 .ส.ค. 63 (สาธิตe-GP รุ่นที่ 4)

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “การสาธิตการปฏิบัติงานบนระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) พร้อมเทคนิคการจัดทำขอบเขตของงาน(TOR)

การจัดทำราคากลางของทางราชการและหน้าที่คณะกรรมการ

จัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560”รุ่น 4

ระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ใส่ความเห็น