ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรมวันที่ 6 – 7 .ส.ค. 63 (กฎหมายฮั้วประมูล รุ่นที่ 4)

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “แนวทางป้องกันความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ

ว่าด้วยกฎหมายฮั้วประมูลงานราชการ (ปปช.) และจุดเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

แนวทางการแก้ไขกับข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินพร้อมกรณีศึกษา” รุ่น 4

ระหว่างวันที่ 6 – 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

 

ใส่ความเห็น