ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรมวันที่ 20 – 21 ส.ค. 63 (เพิ่มพูนความรู้ TOR รุ่นที่ 3)

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตงาน(TOR)

หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการ

ที่ดีเพื่อป้องกันปัญหาการทักท้วงจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนภายใต้

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐รุ่น 3

ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

 

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ใส่ความเห็น