หลักสูตร “ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ด้วยระบบคำนวณราคากลางอิเล็กทรอนิกส์ (ภาคปฏิบัติ)” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 6

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

หลักสูตร “ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

ด้วยระบบคำนวณราคากลางอิเล็กทรอนิกส์ (ภาคปฏิบัติ)” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 6

รุ่นที่ 1 วันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

รุ่นที่ 2 วันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2563

ณ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

รุ่นที่ 3 วันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2563

ณ โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น

รุ่นที่ 4 วันที่ 29 – 31 มกราคม 2564

ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

รุ่นที่ 5 วันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2564

ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

รุ่นที่ 6 วันที่ 12 – 14 มีนาคม 2564

ณ โรงแรมเฟิร์สแปซิฟิคโฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น จ.ชลบุรี

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ใส่ความเห็น