หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติของเจ้าพนักงานท้องถิ่นกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องและเตรียมความพร้อม การยื่นขออนุญาตทางระบบอิเล็กทรอนิกส์” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4  

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติของเจ้าพนักงานท้องถิ่นกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องและเตรียมความพร้อม

การยื่นขออนุญาตทางระบบอิเล็กทรอนิกส์” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4  

       รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2563   

ณ โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น      

รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 22 – 24 มกราคม 2564   

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

  รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2564   

ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 19– 21 กุมภาพันธ์ 2564

ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ใส่ความเห็น