หลักสูตร “การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และกรณีศึกษาที่น่าสนใจ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร “การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

และกรณีศึกษาที่น่าสนใจ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4 

       รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 11 – 12 มกราคม พ.ศ.2564    

      ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ       

   รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 15 – 16 มีนาคม พ.ศ.2564

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

  รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

  รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 2 – 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564   

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

    

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ใส่ความเห็น