ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรมวันที่ 30 ต.ค. – 1 พ.ย.63 (หลักสูตร e-GP รุ่นที่ 1)

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “ เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานในระบบ e-GP สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมืออาชีพ

(ภาคปฏิบัติ) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี การทำร่างสัญญาและการถอยข้อมูล” 

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

 

ใส่ความเห็น