ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม วันที่ 7-8 พ.ย. 63 (การจัดทำ TOR ที่ดี รุ่น 1)

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “การจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”

รุ่น 1  ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

 

ใส่ความเห็น