ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “e-GP สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมืออาชีพ (ภาคปฏิบัติ)” รุ่นที่ 2

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานในระบบ e-GP

สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมืออาชีพ (ภาคปฏิบัติ)    

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี การทำร่างสัญญาและการถอยข้อมูล” รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ณ  โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

 

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

 

ใส่ความเห็น