ผู้สำเร็จการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 28-29 พ.ย. 63 (เพิ่มพูนความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุฯ รุ่นที่ 1)

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร “การเพิ่มพูนความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุที่เริ่มปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐและศึกษาขั้นตอนประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงานระบบ e-GP” รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์บางพลัด กรุงเทพฯ

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว

เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ

ใส่ความเห็น