ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “หลักเกณฑ์วิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สิน หนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้กับผู้บังคับบัญชาหน่วยงานตาม พ.ร.บ. ป.ป.ช. และหลักเกณฑ์ข้อทักท้วงข้อสังเกตในการจัดซื้อจัดจ้างของ สตง.” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 3

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร “หลักเกณฑ์วิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สิน หนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ให้กับผู้บังคับบัญชาหน่วยงานตาม พ.ร.บ. ป.ป.ช. และหลักเกณฑ์ข้อทักท้วง

ข้อสังเกตในการจัดซื้อจัดจ้างของ สตง.” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 3

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 – 9 เมษายน 2564

ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2564

ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 10 – 11 กันยายน 2564

ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ใส่ความเห็น