ผู้สำเร็จการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 18-19 ก.พ. 64 (เทคนิคและแนวทางกำหนดราคากลาง รุ่นที่ 2)

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร “การจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์บางพลัด กรุงเทพฯ

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว

เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ

ใส่ความเห็น