ผู้สำเร็จการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 20-21 ก.พ. 64 (การเพิ่มพูนความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ รุ่นที่ 2)

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร “การเพิ่มพูนความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุผู้เริ่มปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ และศึกษาขั้นตอนประเด็นปัญหา

ในการปฏิบัติงานระบบ e-GP” รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2564

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์บางพลัด กรุงเทพฯ

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว

เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ

 

ใส่ความเห็น