ผู้สำเร็จการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 3 – 4 เมษายน (เทคนิคจัดซื้อจัดจ้างฯ รุ่น 3) กรุงเทพฯ

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร“เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างง่าย

ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 3 – 4 เมษายน พ.ศ. 2564

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว

เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ

 

ใส่ความเห็น