ผู้สำเร็จการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 3 – 4 เมษายน (PLC ฯ รุ่น 2) -ขอนแก่น

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร “ การพัฒนาสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้

โดยการจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ตามสาระการเรียนรู้ ” รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 3 – 4 เมษายน พ.ศ.2564

ณ ห้องกลางเมือง ชั้น 1 โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว

เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ

 

ใส่ความเห็น