ผู้สำเร็จการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 2 – 4 เมษายน (ปัญหาและแนวทางแก้ไขการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ภาษี ฯ) ลำปาง

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร “ปัญหาและแนวทางแก้ไขการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

การคำนวณภาษีการประเมินราคาการคัดค้านการประเมิน การคำนวณราคาประเมิน การอายัด

การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมกรณีค้างจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

การอุทรณ์การประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

ระหว่างวันที่ 2 – 4 เมษายน พ.ศ. 2564

ณ ห้องจันทร์ผา โรงแรมเวียงลคอร จ.ลำปาง

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว

เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ

ใส่ความเห็น