หลักสูตร “การวิจัยและการพัฒนาเพื่อการจัดการเรียนรู้ของครูระดับประถมศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ สู่การเลื่อนวิทยฐานะ”

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครู

หลักสูตร “การวิจัยและการพัฒนาเพื่อการจัดการเรียนรู้

ของครูระดับประถมศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ สู่การเลื่อนวิทยฐานะ”

ระหว่างวันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมไอโฮเต็ล จังหวัดนครพนม

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ใส่ความเห็น