หลักสูตร “เทคนิคการปฏิบัติงานคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำราคากลาง การบริหารสัญญา การจัดซื้อจัดจ้างในระบบ (e-GP) การพิจารณาผลการประกาศผู้ชนะวิธี e – Bidding” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร“เทคนิคการปฏิบัติงานคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดทำราคากลาง การบริหารสัญญา การจัดซื้อจัดจ้างในระบบ (e-GP)

การพิจารณาผลการประกาศผู้ชนะวิธี e – Bidding” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

 

ใส่ความเห็น