หลักสูตร“เสริมสร้างความรู้เพื่อป้องกันความผิดเกี่ยวกับกฎหมายฮั้วตามกฎหมาย ปปช. ความรับผิดทางละเมิดหน้าที่ภาครัฐและมาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริตของฝ่ายบริหารสำนักงาน ปปท.” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร“เสริมสร้างความรู้เพื่อป้องกันความผิดเกี่ยวกับกฎหมายฮั้ว

ตามกฎหมาย ปปช. ความรับผิดทางละเมิดหน้าที่ภาครัฐและมาตรการป้องกัน

ปราบปรามการทุจริตของฝ่ายบริหารสำนักงาน ปปท.” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

 

ใส่ความเห็น