หลักสูตร “การตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุประจำปี พร้อมแนวทางปฏิบัติตามหนังสือ ว ๘๔๕ ฯ”

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

หลักสูตร “การตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุประจำปี พร้อมแนวทางปฏิบัติตามหนังสือ

ว ๘๔๕ (SMEs/MIT) ที่ออกตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓”

 

>> ดาวน์โหลดข้อมูลหลักสูตรในรูปแบบ PDF <<[/su_box]

ใส่ความเห็น