หลักสูตร “เจาะประเด็นปัญหาและข้อหารือในการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ”

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

หลักสูตร “เจาะประเด็นปัญหาและข้อหารือในการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น แนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษี การอุทธรณ์การประเมินภาษี

การบังคับภาษีค้างชำระตามวิธียึด อายัดและการขายทอดตลาดทรัพย์สิน

ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ และพระราช

บัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐”

 

>> ดาวน์โหลดข้อมูลหลักสูตรในรูปแบบ PDF <<[/su_box]

ใส่ความเห็น