หลักสูตร “กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต ภายใต้ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ฯ”

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

หลักสูตร “กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต

การอนุญาต การต่อ การโอนใบอนุญาต การออกใบรับรอง การออกใบแทน

และการกำหนดแบบคำขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง คำสั่ง และแบบหนังสือ

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๔ (ฉบับใหม่ล่าสุด)

ภายใต้ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒”

 

>> ดาวน์โหลดข้อมูลหลักสูตรในรูปแบบ PDF <<[/su_box]

ใส่ความเห็น