หลักสูตร“การจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อลดความเสี่ยงในการร้องเรียนหรืออุทธรณ์” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 6

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร “การจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วย

การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อลดความเสี่ยงในการร้องเรียนหรืออุทธรณ์” 

รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 6

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

 

ใส่ความเห็น