ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “การตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุประจำปี พร้อมแนวทางปฏิบัติตามหนังสือ ว ๘๔๕ (SMEs/MIT) ที่ออกตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓”

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “การตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุประจำปี พร้อมแนวทางปฏิบัติตาม

หนังสือ ว 845 (SMEs/MIT) ที่ออกตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ

และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓” รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ณ  โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 

 

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

 

ใส่ความเห็น