ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกำหนดและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุที่เปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อป้องกันจุดเสี่ยงจากการตรวจสอบและข้อสังเกต ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน” รุ่นที่ 2

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกำหนดและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

พัสดุที่เปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อป้องกันจุดเสี่ยงจากการตรวจสอบและข้อสังเกต

ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน” รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

 

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ใส่ความเห็น