ผู้สำเร็จการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม พ.ศ. 2565หลักสูตร “การจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อลดความเสี่ยงในการร้องเรียนหรืออุทธรณ์” รุ่นที่ 3 (เชียงใหม่)

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร “การจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง

เพื่อลดความเสี่ยงในการร้องเรียนหรืออุทธรณ์” รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 26 – 27 มีนาคม พ.ศ. 2565

ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว

เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ

ใส่ความเห็น