ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรลักสูตร “การเตรียมความพร้อมที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่ฯ” รุ่นที่ 3

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “การเตรียมความพร้อมที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่

ในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 23 – 24 เมษายน พ.ศ. 2565

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

 

ใส่ความเห็น